Общи Условия

Уважаеми клиенти, добре дошли в уебсайта на „БИ АЙ ФИТНЕС” ЕООД. Моля, преди да използвате сайта, прочетете внимателно настоящата информация. Тя се предоставя съгласно изискванията на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и Закона за защита на личните данни и е част от споразумението между Вас и на „БИ АЙ ФИТНЕС” ЕООД, което регламентира употребата на сайта boyanivanovfitness.com и покупката на стоки и ползването на услуги, предлагани чрез сайта. Всеки посетител независимо от това дали е регистриран или не, използвайки сайта, показва съгласие с настоящите условия. В случай на несъгласие с тях, моля преустановете незабавно ползването на уебсайта.

Посочената по-долу информация е част от търговските условия между на „БИ АЙ ФИТНЕС” ЕООД като собственик на сайта boyanivanovfitness.com представляващ онлайн магазин за спортни стоки и хранителни добавки, както и за онлайн тренировки и тренировъчни режими и потребителите на интернет страницата, относно ползването на същата и предоставените на нея възможности за сключване на договори за покупко-продажба от разстояние.

ПОТРЕБИТЕЛСКА ИНФОРМАЦИЯ ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

1. По смисъла на настоящите Общи условия:
1.1 „Продукт” и „Стока” представляват изложените на уебсайта и предложените за закупуване вещи.

1. 2. „Услуга” представлява изготвянето на тренировъчна програма, тренировъчен режим, хранителен режим или предоставянето на онлайн съвети за тренировки, хранене и ежедневна програма за постигане на оптимални спортни резултати.

  1. 1.3.  „Потребител” е всеки, който е заредил интернет сайта boyanivanovfitness.com
  2. 1.4.  „Регистриран потребител” е всеки потребител, който е персонализирал своето присъствие в

интернет страницата, посредством въвеждане на лични данни.
1.5. „Поръчка” е предложение, отправено от потребител, за закупуване на стоки или за получаване на услуги при условията предвидени по-долу.
1.6. “Доставчик” и „Продавач” е на „БИ АЙ ФИТНЕС” ЕООД, ЕИК 206438694, със седалище и адрес на управление и място на осъществяване на стопанска дейност в гр. София, ул. „Яков Крайков” No 19, ет. 3, ап. 5, тел. 0878 19 55 21, електронна поща boyanivanovfitness.com

СТРАНИ
2. Собственик на уеб сайта boyanivanovfitness.com е „БИ АЙ ФИТНЕС” ЕООД, ЕИК 206438694, което дружество е доставчик и продавач на предлаганите на интернет сайта стоки и услуги.

  1. Страна по настоящите условия са потребителите по смисъла на т. 1.2 и т. 1. 3.
  2. Интернет сайтът boyanivanovfitness.com предлага за закупуване стоки и предоставяне на услуги на

лица над 18 години.
4.1 Приемайки настоящите общи условия, потребителите декларират, че са на възраст на или над 18 години и че са дееспособни.
4.2 В случай, че сте на възраст под 18 години и/или сте недееспособни, моля не ползвайте интернет сайта.
4.3 Доставчикът си запазва правото да ограничи достъпа на определени потребители до интернет сайта и/или предоставяните на него услуги при положение, че съществуват данни доказващи, че тяхната възраст е под 18 години и/или, че същите са недееспособни.

ЕЛЕКТРОНЕН ОБМЕН
5. Когато посещават интернет страницата boyanivanovfitness.com или изпращат съобщения под формата на e-mail, Потребителите комуникират с Доставчика в електронен вид. За нуждите от осъществяване на връзка с Потребителите, Доставчикът си запазва правото да използва подобни електронни методи на комуникация. Във връзка с това, Потребителите изразяват своето съгласие за използването на такъв вид комуникация и заявяват, че предадените посредством нея споразумения, уведомления, данни и пр. отговарят на законовите изисквания, приложими по отношение на тях в писмена форма.
6. Доставчикът не изпраща на Потребителите търговски съобщения различни от тези, предвидени в настоящите условия и съобщения, свързани с доставката и последващите отношения. Потребителят се съгласява да получава предвидените съобщения, както и съобщенията свързани с доставката и последващите отношения.

6.1 Доставчикът няма право да изпраща непоискани търговски съобщения без предварителното разрешение на Потребителя.
6.2 Доставчикът няма право да изпраща непоискани търговски съобщения на лицата по чл. 6, ал. 2 от Закона за електронната търговия.
6.3 Доставчикът не носи отговорност за търговски съобщения и непоискани търговски съобщения, изпращани от трети лица (в това число рекламодатели, сътрудници и др.), независимо от това, дали тези съобщения са свързани или не с употребата на сайта и предоставените на него услуги.

ПРЕДМЕТ. ЦЕНА. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

7. Доставчикът предоставя на Потребителя електронен каталог със стоки и услуги, които Потребителят може да закупи/придобие, посредством подаване на поръчка и заплащане на обявената цена при спазване на настоящите условия и на допълнително посочените конкретни изисквания за отделните стоки и услуги.

8. Точно описание на вида и характеристиките на стоките и услугите, предлагани чрез сайта, се съдържат непосредствено до и под снимката на продукта/намиенованието на услугата, моля запознайте се внимателно с тази информация преди да вземете решение за покупка.
9. 1. Крайната цена на стоките в български лева, с включен ДДС, ако такъв е дължим, е посочена в непосредствена близост до снимката на продукта/описанието на услугата.

9.2. Стойността на доставката не е включена в цената и се заплаща отделно, съобразно актуалните тарифи на съответната куриерска служба
10. Заплащането на окончателната цена на поръчаните стоки/услуги (с начислен ДДС, ако е дължим), се извършва изцяло преди доставянето им на потребителя. Плащането става посредством PayPal или по банков път по сметката на „БИ АЙ ФИТНЕС” ЕООД, посочена на сайта boyanivanovfitness.com

ПРИЕМАНЕ НА УСЛОВИЯ И СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР
11. 1. Потребителите приемат настоящите условия както следва:
11. 2. Потребителите, които нямат регистрация в интернет страницата, приемат условията чрез нейното зареждане и използване на предоставените на нея услуги.
11.3. Регистрираните потребители приемат настоящите условия, чрез попълване на изискуемите данни за извършване на доставка на избраните от тях стоки. По този начин потребителите извършват електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, по силата на което декларират, че са запознати с настоящите условия, приемат ги и се задължават да ги спазват.
11.4. Преди сключване на договор за продажба от разстояние, потребителят изрично заявява, чрез създаването на профил и попълването на съответните полета относно данни за доставка и начин на плащане, че разбира и приема, че сключва договор за покупко-продажба, по силата на който се задължава към доставчика да заплати продажната цена на избраните от него стоки/услуги.
11.5. Доставчикът незабавно потвърждава получаването на изявленията на потребителя, като изпраща потвърждение на електронната поща на потребителя.

ПРОМЕНИ В УСЛОВИЯТА

12.1.Доставчикът има право да променя едностранно настоящите условия.
12.2. Всички промени в настоящите условия влизат в сила след изпращане на уведомителни електронни съобщения (е-mail) или след публикуването им на интернет сайта.
12.3. Промените в условията не засягат отношенията между Потребителя и Доставчика, във връзка с валидно подадена преди уведомлението заявка за закупуване.

ЕЛЕКТРОНЕН КАТАЛОГ

13. Отделните стоки и услуги се представят подредени по спецификации, определени в интернет страницата.
13.2. Всяко едно представяне съдържа основна информация за предлаганата стока/услуга, указване на нейната крайна цена, снимков материал или друга форма на изображение, конкретизираща стоката, характеристики на стоката/услугата и/или особени правила за доставка, ако има такива.
13.3. Указаната цена е в български лева и когато касае стоки е за един брой. Тя включва нетната цена и начисления данък върху добавената стойност (ДДС), ако е дължим, както и всички други дължими данъци и такси.

13. 4. Доставчикът има право да променя едностранно и във всеки един момент вида на предлаганите стоки/услуги и техните цени. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била актуална по време на отправяне на заявката.

13. 5. Съобщения за намаление на цените се правят като новата цена се поставя непосредствено до старата, която е зачертана.

13. 6. Потребителите са запознати, че е възможно определени стоки временно да не са налични на склад. В този случай Доставчикът уведомява за това потребителя, чрез изпращане на посочена електронна поща или по телефон.

ПОРЪЧКА

14. Поръчката за доставка на стоки и предоставяне на услуги се извършва посредством попълване на представените на интернет страницата формуляри.
15.1. Потребителят се задължава да посочи точни данни на лицето, което ще получи стоката, както и за мястото на доставка.

15.2. В поръчката автоматично се описват избраните стоки, тяхното количество, тяхната крайна цена с включен ДДС, както и общата цена с включен ДДС, ако е дължим, на всички стоки, включени в поръчката.
15.3. Във всеки момент преди изпращане на поръчката, Потребителят може да премахне от формуляра избрана от него стока и/или да добави друга такава.

15.5. При поръчка на услуги, потребителят уточнява какви точно услуги желае да получи, като при необходимост това се съгласува между страните посредством e-mail кореспонденция или в телефонен разговор.

15. 6. Оформянето на поръчката се извършва чрез изпращане на заявка за покупка, която следва всички процедури по избор на стока/услуга и въвеждане на данни за потребителя и място на доставка. Това действие представлява волеизявление, което обвързва със силата на оферта отправена от Потребителя до Доставчика в съответствие с разпоредбите на Закона задълженията и договорите (ЗЗД).

15.6. След получаване на поръчката, Доставчикът се свързва с Потребителя по телефон или посредством електронната поща.
15. 7. Потребителят следва незабавно да потвърди поръчката изрично.
15. 8.Поръчката не обвързва Доставчика в случай, че Потребителят не е посочил в нея средства за контакт (телефонен номер или адрес на електронна поща), както и в случай, че не може да бъде открит посредством посочените средства за контакт, или в случай, че същият не потвърди или откаже поръчката.

16. Ако след получена поръчка Доставчикът установи, че поръчаната стока вече не е в наличност или по друга обективна причина не може да бъде доставена, същият следва да уведоми незабавно Потребителя по телефон или посредством електронната поща.
17. Договорът се счита за сключен при плащане на цената.

ДОСТАВКА

18. Доставката на поръчаните стоки се извършва посредством куриерска служба или лично от доставчика по реда на настоящите условия.
19. 1. Срокът за доставка е 3 работни дни от потвърждението на поръчката. Изключение от този срок правят поръчки включващи специфични продукти по поръчка на клиента. Срока на тези доставки се уговаря между Доставчика и Потребителя.

19. 2. Едновременно с доставката на стоката, Продавачът предава на потребителя потвърждение за сключения договор на траен носител.

20.1. Поръчаните стоки се доставят на посочения от Потребителя адрес, при условие, че същият е точен и валиден. Потребителят се задължава да осигури достъп и възможност за получаване на поръчаните стоки.
20.2. Поръчаните стоки се доставят в подходяща опаковка, съобразно техния вид, размер и начина на доставка.

20.3. Ако Потребителят не бъде намерен в рамките на срока за изпълнение на доставката на посочения адрес, или ако Потребителят не осигури достъп и възможност за получаване, Доставчикът се освобождава от задължението си да изпълни поръчката, като разходите по доставката са за сметка на Потребителя.

20.4. В случай, че Потребителят потвърди желанието си да получи поръчаните стоки след изтичане срока на доставката, разходите по допълнителната доставка са за негова сметка.

20.5. Поръчаните стоки могат да бъдат получени и от трето упълномощено лице, при условие, че то потвърди идентичността на поръчаните и получаваните стоки.
20.6. Третото лице, приело доставката няма право да върне стоките или да прави възражения относно доставката.

20. 7. Поръчани услуги се доставят чрез изпращането им на посочен от Потребителя e-mail или по друг начин, уговорен между страните

ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА

21. 1. Потребителят, който е изпратил и потвърдил поръчка за доставка на стоки има право да откаже от договора в срок от 14 дни от датата на получаване на стоките.

21. 1. Потребителят, който е изпратил и потвърдил поръчка за доставка на услуга има право да откаже от договора в срок от 14 дни от датата на сключване на договора. Съгласно чл. 57, т. 1 от Закона за защита на потребителите, правото на отказ на потребителя от договора за предоставяне на услуга отпада в случай, че предоставянето на услугата е започнало преди изтичане на 14-дневния срок за отказ, въз основа на изрично негово искане за това и при потвърждение, че е готов да загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изцяло изпълнен от Доставчика

21. 2. За да произведе действие отказът, потребителят е длъжен да информира изрично Доставчика за решението си преди изтичане на 14 дневния срок за отказ. Уведомлението се изпраща в писмена форма на адреса на Доставчика, по електронен път, чрез сайта boyanivanovfitness.com или по друг подходящ начин на посочен от доставчика адрес.

21. 3. За упражняване на правото на отказ, потребителят може да използва стандартния формуляр за отказ, представляващ Приложение No 6 към Закона за защита на потребителите /поместен най-долу в тези общи условия/ или да заяви решението си по друг начин, но същото трябва да бъде ясно и недвусмислено и на български език.
21. 4. В случай, че заявлението за отказ бъде направено чрез интернет страницата boyanivanovfitness.com
, Доставчикът незабавно ще изпрати потвърждение до Потребителя за получаване на отказа му.
22. 1. При упражняване на правото на отказ, доставчикът възстановява на потребителя платената от него сума в срок от 14 дни от получаване на уведомлението за отказ. В същия срок Потребителят връща на доставчика получените стоки, заедно с тяхната опаковка и прилежаща документация на адрес: гр.
София, ул. „Яков Крайков” No 19, ет. 3, ап. 5.
22. 2. Доставчикът има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато Потребителят не му представи доказателства, че е изпратил обратно стоките, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.
22. 3. Потребителят няма право на отказ от договора и Доставчикът може да откаже да възстанови получено плащане в случай, че предмет на доставката са запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат предложени за последваща продажба или реализирани по друг начин, поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето на хората. Такива са всички предлагани на сайта boyanivanovfitness.com хранителни добавки.
23. В случай, че стоките са използвани от Потребителя за нужди или начин различни от изпробването им, необходимо за установяване на тяхното естество, характеристики и добро функциониране, са с недобър търговски вид, повредени, износени или тяхната стойност е намалена по друг начин, Потребителят дължи обезщетение на Доставчика.
24. Освен в посочените по-горе случаи, потребителят може да откаже да получи стоките ако:

а/ доставената стока не съответства на поръчаната от Потребителя; б/ стоката е претърпяла повреда при транспортирането;
в/ стоката е с недостатъци.

Отказът от получаване на доставена стока се оформя в протокол в момента на доставката.
25. Отказът по т.24 може да бъде извършен само в момента на доставката.
26. Потребителят не може да откаже да получи доставените стоки на основания, различни от посочените.

ГАРАНЦИИ И РЕКЛАМАЦИИ

27. След заплащане и получаване на доставената стока/услуга, Потребителят има право да направи рекламация при наличие на дефект, съществувал към момента на нейното предаване, съгласно гл. V, раздел ІІ и ІІІ от ЗЗП. Правата на потребителя при рекламации са посочени в чл. 112 – 115 ЗЗП. В случай на гаранционно събитие Потребителят има ангажимент да предостави стоката на Доставчика.

КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

28.С цел сключване и изпълнение на договорите за покупко-продажба посредством интернет страницата, Доставчикът събира и обработва следната информация относно Потребителите:
– лично име, бащино име и фамилия
– актуален адрес (независимо постоянен, настоящ или друг), с цел извършване на доставката

– адрес на електронна поща
– телефонен номер (стационарен, мобилен или друг) за връзка относно доставката.
– адрес на електронната поща на регистриран потребител
– наименование на регистриран потребител
– IP адрес на потребител
– друга информация, касаеща посещаемостта и техническите параметри на сайта (часа и дата на посещение, колко време е продължило ползването на сайта, колко време е отнело за зареждане на сайта и всяка страница, как точно се ползва, кои продукти и услуги разглеждат и др.)
29. Информацията по т.28 се събира посредством технологията cookies, web-маяци и др.
30.1 Файловете, по настоящия раздел, разположени върху вашия хард диск от интернет страницата, не засягат по никакъв начин вашата операционна система, нейните ресурси и функционалност, не заплашват по никакъв начин вашия софтуер, хардуер, вашата сигурност, и могат да бъдат изтрити по всяко време.
30.2 Потребителят може по всяко време да забрани приемането на файловете по настоящата точка посредством настройка на своя интернет браузър.
31. Събраната информация се използва единствено за:
– Поддръжка и надеждно функциониране на висококачествена интернет страница и подобряване нивото на предлаганите услуги;
– Осигуряване на желаната от Потребителите информация и сделки;
– Персонализиране на дейността съгласно потребителски профил;
– Комуникация между Доставчика и Потребителите;
– Извършване на проучвания и подобрения в предлаганите от нас услуги;
– Установяване и отстраняване на технически нередности
– Анализ на поведението на страницата и Потребителите
– Подаване на необходимата трафик информация към рекламодатели.
32. Доставчикът се задължава да не разкрива лична информация за Потребителя и да не предоставя събраната такава на трети лица, освен когато:
– е получил изричното съгласие на потребителя;
-информацията е изискана от държавни органи и длъжностни лица, които съгласно действащото българско законодателство са оправомощени да изискват и събират подобна информация, при спазване на законоустановените процедури;
– в други случаи, предвидени в закон.
33. Потребителите имат право да поискат изтриване на наличните за тях лични данни позволяващи идентифицирането им като индивиди, но това ще включва и закриване на използваните от тях потребителско име и парола. Потребителите приемат, че това може да доведе до забавяне или невъзможност за извършване на доставки, като в този случай Доставчикът няма да носи отговорност за неизпълнение на поети договорни задължения.
34. Обработката на събраните данни се извършва в съответствие с разпоредбите на настоящите условия и разпоредбите на действащото законодателство на Република България и Общия Регламент за защита на личните данни на ЕС.

ДРУГИ

35.Сайтът boyanivanovfitness.com ведно с всички текстове, изображения, файлове, дизайн, лога и др. елементи, съставляващи интернет страницата, са собственост на „БИ АЙ ФИТНЕС” ЕООД.
36. „БИ АЙ ФИТНЕС” ЕООД попада в обхвата на помирителната комисия при Комисия за защита на потребителите като орган за алтернативно решаване на спорове – kzp.bg.

37. Електронната връзка към Европейската платформа за онлайн решаване на спорове е ec.europa.eu/odr. 38.1. Потребителите на уеб сайта boyanivanovfitness.com нямат право да разпространяват, променят (редактират), копират (освен за нетърговски, лични цели), предават, излагат, възпроизвеждат, репродуцират, публикуват, създават вторични материали, прехвърлят, продават или по какъвто и да е друг начин използват съдържание на сайта без изричното писмено разрешение на „БИ АЙ ФИТНЕС” ЕООД.

38.2. Забранено е използването на Сайта и е-майл адресите на „БИ АЙ ФИТНЕС” ЕООД за изпращане или предаване на каквито и да са материали с противозаконно, заплашително, невярно, подвеждащо,

оскърбително, малтретиращо, опозоряващо, оклеветяващо, вулгарно, неприлично, скандално, подстрекаващо, порнографско или религиозно некоректно съдържание или каквито и да са материали, които установяват или окуражават поведение, което би било сметнато за криминално престъпление, би довело до гражданска или наказателна отговорност, или по друг начин би нарушило закона.
38.3. Забранено е използването на Сайта с цел реклама или всяка друга форма на привличане на клиенти без писмено разрешение на „БИ АЙ ФИТНЕС” ЕООД.
39. Доставчикът не носи отговорност:
-за действия, извършени чрез или върху интернет страницата от Потребители включително и посредством неоторизиран достъп до нея.
– за претърпените вреди и пропуснати ползи, произтекли във връзка с използването, достъпа, съдържанието или достоверността на информацията на други интернет страници и ресурси, към които Доставчикът осигурява хипер-връзки посредством интернет страницата.
– за преки, непреки, случайни, последващи щети, възникнали поради невъзможността да се ползва интернет страницата или части от нея поради технически причини.
40. Всички авторски права, търговски марки, дизайни, права върху бази данни и други обекти на интелектуалната собственост са притежание на техните законни собственици.

Приложение No 6 към чл. 47, ал. 1, т. 8 и чл. 52, ал. 2 и 4 от Закона за защита на потребителите

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора
(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)

До
„БИ АЙ ФИТНЕС” ЕООД
гр. София, ул. „Яков Крайков” No 19, ет. 3, ап. 5 e-mail: boqniv92@gmail.com

С настоящото уведомявам/уведомяваме*, че се отказвам/отказваме* от сключения от мен/нас* договор за покупка на следните стоки: ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Поръчани на*/получени на* ………………………………………………….. год.
Име на потребителя/ите ……………………………………………………………….
Адрес на потребителя/ите ……………………………………………………………
Подпис на потребителя/ите (само в случай, че настоящият формуляр е на хартия) ……………………….. Дата ……………………………….. год.

* Ненужното се зачертава.

Онлайн Коучинг